Tollisan – Ungeziefer Stop (na pasożyty) – 250 ml

Jesteś tutaj: Strona główna / Produkty / Gołębie / Tollisan – Ungeziefer Stop (na pasożyty) – 250 ml

130,00 zł

  • Dezynfekcja powierzchni
  • Do cotygodniowej kapieli

Dawkowanie 2 ml na 10 litrów wody do kąpieli, bardzo skuteczne.

Natychmiastowe i długotrwałe działanie przeciwko ptasiej wszy, kleszczom, pchłom, roztoczom (czerwone),  muchom, karaluchom, molom i innych pasożytom zewnętrznym. 10 litrów roztworu roboczego jest wystarczające na 100 metrów kwadratowych.

Zakres działania:
zwierzęta wszelkiego rodzaju m.in. gołębie czy drób domowy.

SKU: Tollisan-Ungeziefer-Stop-250ml. Kategorie: , .

Dawkowanie

Przygotować roztwór, wymieszać i rozpylać pod  niskim ciśnieniem na powierzchni i obiektach, które są przyciągają muchy i robactwo: jak kolumny, belki, ramy okienne, ściany działowe, boksy ścianach, szczeliny i wnęki, itd. Ewentualnie, 1-2 razy co 7 dni, aby zapobiec ponownemu złożeniu jaj przez roztocza. Ważne jest, aby preparat dotarł do wszystkich miejsc jak również szczelin i pęknięć.

150ml na 10 litrów wody (przy ciężkich przypadkach) lub 100ml na 10 litrów wody przy rzadkich przypadkach.

2 ml na 10 litrów wody do kąpieli. Bardzo skuteczne, można stosować co tydzień z kąpielą.

Składniki

na 1 litr:
Cypermethrin 100g

 

Uwagi

Rodzaj zagrożenia i zasady prawidłowego postępowania:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H304 Może być śmiertelny, połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki P101 w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / twarzy. P281 Stosować sprzęt ochronny. P284 Stosować ochronę układu oddechowego. P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU KONTAKEM ZE SKÓRĄ: Ostrożnie płukać wodą, jeśli to możliwe usunięć soczewki kontaktowe. Kontynuować płukanie. P330 Wypłukać usta. P331 NIE wywoływać wymiotów. Recykling P501 pojemnik roślin. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Toksyczność:
92,1% mieszaniny składa się z jednego lub większej liczby składników o nieznanej ostrej toksyczności inhalacji. 88,1% mieszaniny składa się z jednego lub większej liczby składników o nieznanej ostrej toksyczności doustnej.

Informacje ogólne: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Przechowywać w bezpiecznym miejscu pod przykryciem.

Zbyt duże nawdychanie: Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Natychmiast wezwać lekarza.

Po zetknięciu się ze skórą: przemyć bezpośrednio mydłem i wodą. Natychmiast wezwać lekarza.

Po kontakcie z oczami: przepłukać dużą ilością wody przy szeroko otwartych oczu, przez co najmniej 15 minut, wezwać lekarza. Jeśli to możliwe pokazać ten arkusz. Połknięcie: Nie wywoływać wymiotów. natychmiast wezwać lekarza. Wypłukać usta dokładnie wodą.

Ochrona wody: środek i jego pozostałości jak puste opakowanie nie dopuścić do przedostania się do wód naturalnych.

Przechowywać butelkę w pozycji pionowej również podczas transportu: Magazynowanie i składowanie. Nie przechowywać poniżej + 5 ° C, Opakowania nie mogą być ponownie wykorzystane. oddać pozostałości i zużyte opakowania do punktu gromadzenia surowców wtórnych. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.